نظرسنجی

  • لطفاً یک مقدار بین 10 و 1 را وارد نمایید .
    1: سرد و بی تفاوت. 10: کمک کننده و دلسوز.
  • لطفاً یک مقدار بین 10 و 1 را وارد نمایید .
    1: ناقص و بدون شفافیت. 10: شفاف، راحت و دقیق.
  • لطفاً یک مقدار بین 10 و 1 را وارد نمایید .
    1: بدون دلیل بسیار گران. 10: منطقی و حساب شده.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .